• ostatnia aktualizacja: 10-09-2020


Konsulat duński w Gdańsku w latach 1920-1945 [w:] Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, pod red. A. Kłonczyńskiego, P. Paluchowskiego, Pelplin 2019, s. 165-189. ISBN: 978-83-8127-401-2

Uwagi o muzeach i kolekcjach prywatnych międzywojennego Gdańska, „Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova” 2019, nr 1 (11), s. 33-47. ISSN: XXXX-XXXX

Obiekty wojskowe na Starym Przedmieściu (1814-1945)
[w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom 2: Stare Przedmieście, pod red. J. Dargacza i K. Kurkowskiej, Gdańsk 2019, s. 262-283. ISBN: 978-83-61077-94-7

W sprawie śmierci Michała Różanowskiego. Incydent na granicy polsko-gdańskiej pod Kolnikiem z 16 sierpnia 1939
r., „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2019, nr 7 (17), s. 27-41. ISSN: 0137-5377

Nazwy ulic miasta Sopotu (wprowadzenie do tematu), 
Rocznik Sopocki” 2019, T. XXX, s. 45-66. ISSN: 0137-334X

"
Pod znakiem swastyki"
. NSDAP i jej organizacje oraz niemiecki aparat policyjny i SS w powiecie gdańskim w latach II wojny światowej [w:] Pruszcz Gdański i powiat gdański w latach II wojny światowej, pod red. P. Semkowa, Pruszcz Gdański 2018, s. 68-96. ISBN: 978-83-65769-13-8

Oliwa w granicach Sopotu - niezrealizowany pomysł
Rocznik Sopocki” 2018, T. XXIX, s. 119-132. ISSN: 0137-334X

Zmiany nazewnictwa ulic Chełma w XX i na początku XXI wieku 
[w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom I: Chełm, pod red. J. Dargacza, K. Kurkowskiej i P. Paluchowskiego, Gdańsk 2018, s. 303-320. ISBN: 

Die Darstellung des Holocaust und der deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslager in der Dauerausstellung des Museums des Zweiten Weltkriegs in Gdańsk 
[in:] Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, B. Dybaś, I. Nöbauer, L. Radonić (Hg.), Frankfurt a.M. 2017, S. 49-60. ISBN:978-3-631-73671-5 

Funkcje Sopotu w latach II wojny światowej
, Rocznik Sopocki 2017, T. XXVIII, s. 117-137. ISSN: 0137-334X

Gotenhafen - trudne miasto. Gdynia w latach okupacji niemieckiej (1939-1945) / Gotenhafen - a hard city. Gdynia during the German occupation (1939-1945) 
[w:] Gdynia - dzieło otwarte (katalog) / Gdynia - an open work (the catalogue), Gdynia 2017, s. 26-39. ISBN: 978-83-940451-6-6 (esej historyczny) 

Nieznany plan Stalagu Luft 2 LitzmannstadtŁambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 2016, nr 39, s. 95-103. ISSN: 0137-5199 (artykuł źródłowy)

Oddziały Szturmowe NSDAP (SA) na ziemi płockiej w świetle nieznanego dokumentu ze zbiorów Tajnego Archiwum Państwowego Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie-Dahlem
, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, nr 7, s 88-115. ISSN: 0860-56-37 (artykuł źródłowy)

Przedstawicielstwa obcych państw w Gdańsku w świetle dokumentacji policji niemieckiej z 1940 r., „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2015, nr 3 (13), s. 183-200. ISSN: 0137-5377 (artykuł źródłowy)

Niespokojne lato. Sytuacja w Gdańsku w przededniu wybuchu II wojny światowej (czerwiec-sierpień 1939), „Argumenta Historica. Czasopismo naukowo-dydaktyczne” 2015, nr 2, s. 18-38. ISSN: 2353-0839 

Sowieccy jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (wybrane zagadnienia) [w:] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, pod red. J. Wojtkowiaka, Warszawa 2015, s. 63-83.  ISBN: 978-83-64486-32-6

Aspekte zur Ansiedlung von Volksdeutschen im Reichsgau Danzig-Westpreußen [in:] Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und "Piecemeal-Pragmatismus", P. Madajczyk, P. Popieliński (Hg.), Warschau 2014, S. 141-161.  ISBN: 978-83-64091-29-2 (wersja niemiecka artykułu Osadnictwo Niemców etnicznych...)

"Kasernierter Kurort". Zoppot während des Zweiten Weltkriegs (ausgewählte Probleme) [in:] Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, Olga Kurilo (Hg.), Berlin 2014, S. 121-133. ISBN: 978-3-86938-054-4

Emigration from the Free City of Danzig to the Brazilian Jungle [in:] East Central Europe in Exile. Volume 1: Transatlantic Migrations, edit. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne 2013, p. 177-187.
ISBN: 978-1-4438-4725-4

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX Okręgu Wojskowym w latach II wojny światowej (zarys problemu), Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 2012, nr 35, s. 17-35. ISSN: 0137-5199 

Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia) [w:] Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, pod red. P. Madajczyka i P. Popielińskiego, Warszawa 2012, s. 157-177. ISBN: 978-83-60580-96-7

Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie, „Dzieje Najnowsze” 2012, z. 2, R. XLIV, s. 33-49. ISSN: 0419-8824

Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 2 (18), s. 217-232. ISSN: 1427-7476